FR: KIM ANH NA UY

 Nghịch Duyên. 

(Phim Truyện Phật Giáo) (Rất Hay) 

Con Đường Giác Ngộ.