GS Phạm Hữu Hiệp về SG thăm ban Điện Tử (Lưu Thanh Lâm gởi).

Author Comment