Gặp gở GS Lê Công Kiệt tại nhà GS Nguyễn Đức Tiến.

Author Comment